"Iskorak" podr�ava �ensku mre�u Hrvatske u zahtjevima

Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina podr�ava sve zahtjeve �enske mre�e Hrvatske kojima se od dr�ave tra�i da otka�e ugovore s Vatikanom, da se ukine vjerski odgoj u javnim �kolama i utjecaj na seksualni odgoj, te da se onemogu�i zadiranje u �ensku kontrolu nad vlastitim tijelima, odnosno pravo na poba�aj, medicinski
potpomognutu oplodnju i dr.

Skandalozno je �to se u Hrvatskoj pravo na medicinski potpomognutu oplodnju ograni�ava isklju�ivo na �ene u braku; �ime se kr�i Zakon o ravnopravnosti spolova! Smatramo da i �ene u izvanbra�nim zajednicama, lezbijskim istospolnim zajednicama, kao i �ene koje �ive same imaju pravo na odluku o roditeljstvu.

U�asnuti smo radikalizacijom konzervativnih stavova Katoli�ke crkve kojima se nastavlja stigmatiziranje posebno vulnerabilnih skupina u dru�tvu, kao i svih koji druk�ije misle. Katoli�ka crkva ima pravo na svoj nauk i mo�e ga slobodno dijeliti sa svojim vjernicima, ali
manipulacija vjerskim osje�ajima gra�anki i gra�ana; te utjecaj na politiku posve je nedopustiv u svjetovnoj dr�avi �to Republika Hrvatska jest po svome Ustavu.

Pozivamo na javnu raspravu o reviziji me�unarodnog sporazuma s Vatikanom. Tim �tetnim sporazumom osporava se dio suvereniteta Republike Hrvatske da samostalno donosi zakone. Za�to javna rasprava nije nikada provedena i za�to je �utke izglasan?

Izra�avamo zgra�anje nad novim ud�benicima za osnovne �kole u kojima religijski sadr�aji dominiraju u gotovo svim predmetima. Vjerujemo da znanstvene �injenice imaju prednost nad dogmama.

Posebno nas zabrinjava podila�enje politi�kih stranaka, pa �ak i njihovih �enskih foruma, stavovima Crkve; a sve u strahu da se ne bi izgubio poneki glas. Na�alost, ni jedna stranka u ovoj dr�avi nema dovoljno snage uzviknuti "Car je gol!"

Dorino Manzin, koordinator "Iskoraka"
20. svibnja 2006.