Rezolucija 1464 (2005) Vije�a Europe
�ene i religija u Europi

1. U �ivotima mnogih �ena u Evropi religija nastavlja igrati zna�ajnu ulogu. Bilo da su one vjernice ili ne, ve�ina je �ena na ovaj ili onaj na�in pogo�ena stavovima razli�itih religija prema �enama, izravno ili kroz njihov tradicionalni utjecaj na dru�tvo i dr�avu.

2. Ovaj je utjecaj vrlo rijetko dobro�udan: u ime religije �enska se prava �esto ograni�avaju ili kr�e. Dok ve�ina religija pou�ava jednakost �ena i mu�karaca pred Bogom, �enama i mu�karcima na zemlji pripisuju razli�ite uloge. Religijski motivirani rodni stereotipi udjeljuju mu�karcima osje�aj superiornosti koji dovodi do diskriminacijskog odnosa mu�karaca prema �enama, pa �ak i do nasilja nad njima.

3. S jedne strane spektra stoji ekstremno kr�enje �enskih ljudskih prava kao �to su takozvani zlo�ini zbog ��asti�, prisilni brakovi i genitalno osaka�ivanje �ena, koje je � iako jo� rijetko u Evropi � u nekim zajednicama upravo u porastu.

4. Na drugoj strani su suptilniji i manje spektakularni oblici netolerancije i diskriminacije koji su u Evropi ra�ireniji � a koji mogu biti podjednako u�inkoviti u postizanju pod�injenosti �ena, poput odbijanja da se dovede u pitanje patrijarhalna kultura koja kao ideal podr�ava uloge supruge, majke i doma�ice i odbija usvojiti pozitivne mjere u korist �ena (npr. na parlamentarnim izborima).

5. Sve �ene koje �ive u dr�avama �lanicama Vije�a Evrope imaju pravo na jednakopravnost i dostojanstvo u svim podru�jima �ivota. Slobodu religije ne mo�e se prihvatiti kao izgovor za opravdavanje kr�enja �enskih prava, bilo otvoreno ili prikriveno, zakonito ili nezakonito, prakticirano sa ili bez nominalnog pristanka �rtava � �ena.

6. Du�nost je zemalja �lanica Vije�a Evrope za�tititi �ene od kr�enja njihovih prava u ime religije i promovirati i u potpunosti provoditi politiku rodne ravnopravnosti. Dr�ave ne smiju prihvatiti bilo kakvo kulturalno relativiziranje �enskih ljudskih prava. One ne smiju pristati na opravdavanje diskriminacije i nejednakosti koja poga�a �ene pod izlikom fizi�kog ili biolo�kog razlikovanja temeljenog na religiji ili pripisanog religiji. Dr�ave se moraju boriti protiv religijom motiviranih stereotipa �enskih i mu�kih uloga od ranog dje�jeg doba, uklju�uju�i i �kole.

7. Parlamentarna skup�tina stoga poziva zemlje �lanice Vije�a Evrope da:

7.1. u potpunosti za�tite sve �ene koje �ive u njihovim zemljama od kr�enja njihovih prava temeljenih na religiji ili pripisanih religiji tako �to �e:

7.1.1. uvesti i provoditi specifi�ne i u�inkovite politike i mjere za suzbijanje svih oblika kr�enja prava �ena na �ivot, tjelesni integritet, slobodu kretanja i slobodnog izbora partnera, uklju�iv�i takozvane zlo�ine iz ��asti�, prisilne brakove i �ensko genitalno saka�enje, ma tko ih i gdje po�inio, kako god bili opravdavani i bez obzira na nominalni pristanak �rtve; �to zna�i da je sloboda religije ograni�ena ljudskim pravima;

7.1.2. odbijati priznati strane obiteljske obi�aje i zakone o osobnom statusu temeljene na religijskim na�elima koji kr�e �enska ljudska prava, i prestati ih primjenjivati na svom teritoriju, ponovno pokre�u�i pregovore o bilateralnim ugovorima ukoliko je to nu�no;

7.2. zauzeti stav protiv kr�enja �enskih ljudskih prava opravdavanih religijskim i kulturalnim relativizmom svugdje na svijetu, uklju�uju�i me�unarodne forume kao �to su Ujedinjeni narodi ili Me�uparlamentarna unija;

7.3. jam�iti odvojenost crkve i dr�ave, �to je nu�no kako bi se osiguralo da �ene ne budu podvrgnute religijski inspiriranim zakonima i politikama (npr. u podru�ju zakona o obitelji, razvodu i poba�aju);

7.4. osigurati da se slobodu religije i po�tivanje kulture i tradicije ne prihva�a kao izgovor za opravdavanje kr�enja �enskih prava, uklju�uju�i slu�ajeve prisiljavanja maloljetnih djevojaka i djevoj�ica na podvrgavanje vjerskim kodeksima (uklju�uju�i pravila odijevanja), ograni�avanja slobode kretanja ili zabrane pristupa kontracepciji od strane njihove obitelji ili zajednice;

7.5. tamo gdje je u �kolama dopu�ten religijski odgoj i obrazovanje, osigurati nastavu u skladu s na�elima rodne jednakosti;

7.6. zauzeti stav protiv bilo koje religijske doktrine koja je antidemokratska ili ne po�tuje ljudska prava, naro�ito �enska prava, i odbiti mogu�nost da takve doktrine imaju utjecaja na politi�ko dono�enje odluka;

7.7. aktivno promovirati po�tivanje �enskih prava, jednakost i dostojanstvo u svim podru�jima �ivota kad se vodi dijalog s predstavnicima razli�itih religija i raditi na postizanju pune rodne jednakosti u dru�tvu.


Skup�tinska rasprava, 4.10.2005. (26. Sitting) (vidi Doc. 10670, izvje�taj Odbora za jednake mogu�nosti �ena i mu�taraca/Committee on Equal Opportunities for Women and Men, izvjestiteljica: gospo�a Zapfl-Helbling).
Tekst usvojen od strane Skup�tine 4.10.2005. (26. zasjedanje).