Zahtjev za smjenu predstojnice Ureda za udruge Jadranke Cigelj
Smatramo da javno djelovanje Ureda direktno proturije�i
ciljevima i zada�ama zbog kojih je osnovan

SVIM MEDIJIMA
Otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske
Zahtjev za smjenu predstojnice Ureda za udruge Jadranke Cigelj

Tra�imo smjenu predstojnice Ureda za udruge Jadranke Cigelj zbog niza javnih istupa, koji su kulminirali izjavama datim u intervjuu Vladi �uturi u Glasu Koncila broj 43 (1635) od 23.10.2005.

Predstojnica tom prigodom negira postojanje �enskih ljudskih prava, kao i prava seksualnih manjina. Obru�ava se govorom mr�nje na udruge koje se zala�u za ljudska prava jedne od najmarginaliziranijih skupina u hrvatskom dru�tvu, optu�uju�i ih za �agresivni homoseksualizam koji se pretvara ve� u politi�ku opciju� te tvrdi da je �bilo djelovanja (udruga) koje je �ak grani�ilo i s �inom veleizdaje, a pro�lo je bez sankcija�, upozoravaju�i da �donatori imaju svoje ciljeve, a neki i politi�ke ambicije� i da za svoje novce tra�e protu�inidbe.

Smatramo da javno djelovanje Ureda direktno proturije�i ciljevima i zada�ama zbog kojih je osnovan, a koji su iskazani u Uredbi o Uredu za udruge. Ured je osnovan od Vlade RH radi obavljanja stru�nih i drugih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske, a u vezi sa stvaranjem uvjeta za partnerske odnose i me�usektorsku suradnju s nevladinim, neprofitnim sektorom u Republici Hrvatskoj.

Ured za udruge, medjutim, nedostatnom transparentno��u svoga rada, svojim uvredljivim i neznala�kim javnim istupima i aktivnostima koje smatra prioritetnima pokazuje da mu nedostaje osnovno razumijevanje civilnoga dru�tva te procesa koji civilno dru�tvo omogu�uju, stvaraju i �ine odr�ivim.

Molimo Vladu RH da ispita svoje prioritete prema gra�anskim udrugama te da poduzme korake kako bi se u javnom prostoru u ime Vlade odvijao dijalog, a ne obra�un.

S po�tovanjem,
Bojana Genov
koordinatorica �enske mre�e Hrvatske

Sanja Juras
koordinatorica Kontre

Kristijan Gr�an
koordinator Iskoraka

Novi list 26.10.2005.