�enska mre�a Hrvatske zahtijeva da Dr�avno odvjetni�tvo hitno pokrene kaznenu prijavu protiv Bo�ice Cvjetko za po�injenje kaznenog djela zloporabe polo�aja i ovlasti.


�enska mre�a Hrvatske
e-mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
old.zenska-mreza.hr
Mali Lo�inj, 30.9.2005
mob. 098 327 377�enska mre�a Hrvatske zahtijeva da Dr�avno odvjetni�tvo hitno pokrene kaznenu prijavu protiv Bo�ice Cvjetko za po�injenje kaznenog djela zloporabe polo�aja i ovlasti.
Ujedno izra�ava prosvjed protiv odluke Dr�avnoodvjetni�kog vije�a �to nije izreklo mjeru privremenog udaljenja s posla ni suspenziju zamjenice dr�avnog odvjetnika Bo�ice Cvjetko, mada je �injenica da je protiv nje pokrenulo stegovni postupak zbog zloporabe polo�aja i nano�enja �tete instituciji Dr�avnog odvjetni�tva upravo to nalagala.
Obrazlo�enje Vije�a da za tim nema potrebe zbog njezina dugogodi�njeg rada u Dr�avnom odvjetni�tvu pljuska je o�ekivanjima javnosti da se protiv nezakonitosti poduzimaju brze i djelotvorne mjere te da se Dr�avno odvjetni�tvo napokon razvije u instituciju pravne dr�ave.
Smatramo tako�er da su ostavke pravobraniteljice za djecu i njezinih zamjenika jasan signal javnosti da institucije koje trebaju �tititi pravni poredak ne funkcioniraju te da �ak niti pravobraniteljstvo nije u mogu�nosti ostvariti pristup pravdi.

Bojana Genov,
koordinatorica

Mali Lo�inj. 30. rujna 2005.

HINA 30.9.2005. - �enska mre�a tra�i pokretanje kaznene prijave protiv Bo�ice Cvjetko