�enska mre�a Hrvatske postavlja pitanja
predsjedni�kim kandidatima

Odgovor kandidata Stjepana Mesi�a

Kako su u dosada�njem tijeku predsjedni�ke kampanje izre�eni brojni seksizmi i uvrede temeljem spola, te najavljena mogu�nost umanjenja dosegnute razine �enskih ljudskih prava raspisivanjem referenduma o pravu �ene na izbor, �enska mre�a Hrvatske, savez 45 udruga za za�titu i promociju �enskih ljudskih prava, smatra da �ene, koje �ine ve�inu bira�kog tijela, imaju pravo saznati kako �e se izbor odre�enog kandidata odraziti na njihove svakodnevne �ivote. Stoga poziva kandidate da odgovore na sljede�a pitanja:

� Misle li da je umjesno i razlo�no raspisivati referendum oko pitanja koja su ve� definirana me�unarodnim pravno obvezuju�im dokumentima?

� Kane li se zalo�iti za uvo�enje stru�nog spolnog odgoja u �kole, li�enog vjerskih primjesa i dogmi?

� U jeku kampanje oboje predsjedni�kih kandidata bili su pozvani da 15. prosinca autoritetom visokih du�nosti koje obna�aju svojim prisustvom istaknu zna�aj obilje�avanja dvadesetpetogodi�njice dono�enja Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena, no pozivu se nisu nisu odazvali. Za�to se nisu odazvali kad tekst Konvencije direktno obvezuje dr�ave, pa stoga i dr�avne du�nosnike, da je promoviraju?

� Budu�i da me�unarodno obvezuju�i dokumenti i Zakon o ravnopravnosti spolova (�l. 12. i �l. 15.) nala� uvo�enje privremenih posebnih mjera za dostizanje uravnote�enog polo�aja �ena i mu�karaca u predstavni�kim tijelima vlasti, bi li podr�ali prijedlog o zakonskom normiranju u�e��a �ena na kandidacijskim listama ve� na predstoje�im lokalnim izborima?

� Koje mjere za poticanja zapo�ljavanja �ena namjeravaju predlagati u okviru svojih ekonomskih programa, kako bi se trend nezaposlenosti �ena smanjio ili bar zaustavio?

Slobodna Dalmacija 10.1.2005.: �enska mre�a protiv referenduma o poba�aju
Vjesnik 10.1.2005.: Budu�i predsjednik i polo�aj �ena
Novi list 10.1.2005.: SAVEZ UDRUGA �ENSKA MRE�A HRVATSKE - Kandidati o �enskim pravima