"Kada bi dozna da me �ena vara, ubija bih je"

�enska mre�a Hrvatske ovim putem �eli upozoriti RTL televiziju na diskriminativne i za �ene omalova�avaju�e ispade u sklopu emisije Big Brother emitirane dana 25.09.(s po�etkom u 20.10 do 21.30 sati). U sklopu emitiranja navedene emisije, pu�tena je u eter izjava jednog od aktera emisije Big Brother gospodina Matka Okma�i�a sljede�eg sadr�aja:

"Kada bi dozna da me �ena vara, ubija bih je. Dakle ne bi tukao, samo bi je ubio.�,

�ime se nedvosmisleno izra�ava i poti�e na nasilje prema �enama. Ta izjava je bila rezultat kulminacije rasprave u kojoj je navedeni na omalova�avaju�i na�in govorio o �enama, poti�u�i na neravnopravnost, najvi�e vezano za podjelu poslova u ku�anstvu.

Podsje�amo urednike/ce emisije Big Brother da je prema �lanku 2. Zakona o medijima zabranjeno preno�enjem programskih sadr�aja u medijima poticati ili veli�ati neravnopravnost na temelju spola, te izazivati neprijateljstvo ili nesno�ljivost na temelju spolne orijentacije.

Jednako tako Zakon o elektroni�kim medijima u �lanku 15., stavak 2. zabranjuje poticanje na diskriminaciju ili neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama zbog njihova spola.

Navedena izjava poga�a prvenstveno �ene u RH na na�in da promovira osobne seksiti�ke stavove jednog od aktera emisije Big Brother u medijskom prostoru. Mi vjerujemo da se takvim izjavama indirektno poti�e na nasilje i diskriminaciju prema �enama (osobito na tr�i�tu rada) koje je na�alost jo� uvijek u zabrinjajavaju�im koli�inama prisutno u hrvatskom dru�tvu. Zbog toga tra�imo da se RTL prilikom prvog sljede�eg emitiranja emisije Big Brother javno ispri�a za emitiranje navedenog seksisti�kog sadr�aja, te da se akter emisije gospodin Matko Okma�i� upozori da u budu�nosti ne iznosi seksisti�ke tvrdnje, a ukoliko do takvih tvrdnji do�e, da se Matko Okma�i� eliminira iz emisije Big Brother.

�enska Mre�a Hrvatske pozorno �e pratiti naredne emisije Big Brothera i reagirati na svako promicanje neravnopravnosti na temelju spola, a ukoliko se nastavi s tom praksom i ne do�e do isprike, biti �emo primorani/e pokrenuti i sudsku tu�bu.

Bojana Genov, Koordinatorica �enske mre�e Hrvatske

30. rujna 2005.