Apel Hrvatskom Saboru, prvenstveno Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te Odboru za ravnopravnost spolova, da preispita kompetentnost nove pravobraniteljice za djecu

Zbog homofobi�nih izjava pravobraniteljice za djecu danih u intervjuu za Novi list 14. travnja 2006. godine, upu�ujemo apel Hrvatskom Saboru, prvenstveno Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te Odboru za ravnopravnost spolova, da preispita kompetentnost nove pravobraniteljice za obavljanje du�nosti.
Govore�i o pravu na posvajanje djece novoizabrana pravobraniteljica je u navedenom intervjuu izrazila diskriminativne stavove prema istospolnim zajednicama i djeci koja �ive u takvim zajednicama.

Time je pokazala visok stupanj nerazumijevanja za prava spolnih manjina. Podsje�amo da Zakon o ravnopravnosti spolova brani bilo kakvu diskriminaciju na temelju spola ili spolne orijentacije, dok Zakon o istospolnim zajednicama jo� dodatno zabranjuje upravo diskriminaciju istospolnih parova. Zadatak pravobraniteljice za djecu je da se u svom radu vodi prvenstveno tim antidiskriminacijskim zakonima.

Budu�i da su brojna istra�ivanja, od kojih posebno nagla�avamo istra�ivanje ameri�kog krovnog pedijatrijskog udru�enja (APA), iz onih zemalja u kojima je dozvoljeno posvajanje djece od strane istospolnih parova, pokazala da spolna orijentacija roditelja nema nikakvih negativnih utjecaja na dijete, dostupna hrvatskoj javnosti ve� niz godina, zabrinjava nas �injenica da nova pravobraniteljica za djecu nije s njima upoznata.

Posebno se brinemo kako �e pravobraniteljica �tititi prava djece iz istospolnih zajednica, a i djece pripadnika drugih manjina, kada na samom po�etku svog mandata pokazuje ovoliko nerazumijevanje za manjinska prava. Naime, �ak iako pravobraniteljica ka�e da nema ni�ta protiv da dijete iz ranije heteroseksualne veze bude odgajano u istospolnoj zajednici, ona negiranjem prava na posvajanje djece istospolnim parovima, upravo takvoj djeci uskra�uje osnovna prava koja u�ivaju djeca koja su odgajana u heteroseksualnim zajednicama.

Dijete koje odgajaju istospolni/e partneri/ce u tom slu�aju ne�e mo�i biti posvojeno od strane isospolnog/e partnera/ice svog/svoje biolo�kog/e oca/majke, pa �e mu s obzirom na to biti uskra�ena prava i du�nosti koja imaju bra�ni drugovi i heteroseksualni/e izvanbra�ni/e partneri/ce prema djeci svojih bra�nih drugova ili izvanbra�nih partnera/ica. To se posebno odnosi na pravo naslje�ivanja koje prema Zakonu o naslje�ivanju ne pripada izravno pastorku, jer da bi se to pravo ostvarilo je potrebno izvr�iti posvojenje djeteta.

Stoga smatramo da kompetentnost i (ili) svjetonazor pravobraniteljice prije�i uspje�no obavljanje du�nosti pravobraniteljice za djecu.

Sanja Juras, koordinatorica Pravnog tima Iskoraka i Kontre
Bojana Genov, koordinatorica �enske mre�e Hrvatske

15. travnja 2006.