Prosvjed zbog procedure izrade prijedloga
nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova
Pismo �enske mre�e Hrvatske Uredu za ravnopravnost spolova
i potpredsjednici Vlade RH Jadranki Kosor

Po�tovane,
izvje��ujem vas da kao predstavnica �enske mre�e Hrvatske u Radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova ne mogu podr�ati proceduru izrade prijedloga ovoga va�noga dokumenta sa dalekose�nim posljedicama.

�enska mre�a smatra proceduralno nedopustivim �injenicu da je Ured za ravnopravnost spolova poslao prijedlog dokumenta ministarstvima, koordinatorima za ravnopravnost spolova u uredima dr�avne uprave te �upanijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova prije no �to je Radna skupina dala mi�ljenje o prijedlogu koji je istoga dana Ured za ravnopravnost spolova predstavio �lanovima Radne skupine.

Ovakav na�in tretiranja radnog tijela koje je imenovala Vlada RH smatramo jos jednom prilikom da se nevladine organizacije koristi za dekoriranje sustava, �emu se odlu�no protivimo.
Izlika �urbe i hitnosti posve je neprimjerena u svjetlu �injenice da je odr�ano samo 5 sastanaka Radne skupine, te da je interval bez ikakve komunikacije izme�u Ureda i �lanova/ica Radne skupine izme�u 4. i 5. sastanka trajao preko pet mjeseci.

Od Ureda postavljeni rok za analizu, davanje primjedbi i uskla�ivanje stavova

 

Radne skupine smatramo kratkim i nedopustivo manipulativnim , te predla�emo primjeren rok najmanje do isteka mjeseca lipnja za primjedbe i javnu raspravu , koja bi nu�no trebala uklju�iti objavljivanje prijedloga dokumenta na web stranicama .

Javna rasprava je ne samo nu�na kako bi dokument bio bolji, ve� je to va�na prilika koja se ne smije propustiti da se senzibilizira javnost, koja je uvijek zainteresirana pred dono�enje dokumenata, objavljuju se komentari u novinama, organiziraju TV emisije i bistre pojmovi.

Izvje��ujemo Vas tako�er da smo izrazito nezadovoljne �injenicom da u kona�ni prijedlog dokumenta, pa �ak niti u bilje�ke sa radnih sastanaka, nisu uvr�teni prijedlozi i primjedbe koje je tijekom rada dala �enska mre�a Hrvatske.

Dakako da smo i dalje otvorene za suradnju sa Vladom RH i Uredom za ravnopravnost spolova na unaprje�enju polo�aja �ena, te da �emo u primjerenom roku proslijediti svoje primjedbe na sadr�aj kona�nog prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

S po�tovanjem,
Bojana Genov, koordinatorica
Mali Lo�inj, 8. lipnja 2006.