Ponavljamo upozorenja o neprimjerenim sadr�ajima ud�benika koji obiluju netolerancijom, stereotipima i diskriminativnim obrascima prema svim manjinama

�enska mre�a Hrvatske uz svje�i primjer netolerancije prema manjinama u ud�benicima ponavlja upozorenja o neprimjerenim sadr�ajima ud�benika koji obiluju netolerancijom, stereotipima i diskriminativnim obrascima prema svim manjinama.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, novoodobrenim ud�benikom iz prirode i dru�tva za prvi razred osnovne �kole Korak u svijet autora Bastali�, Bedekovi� i Peko, zapo�et �e rasprava o radu nedjeljom i me�u sedmogodi�njacima, uz ilustraciju nastavne teme katoli�kom crkvom, a uz pozivanje koautorice ud�benika na u�e��e od 87,7 % katolika u stanovni�tvu Hrvatske.

Tvrdnja koautorice ud�benika da se raspravom o radu nedjeljom - uz ovako sugestivnu likovnu opremu - djeca pripremaju za demokratsko dru�tvo, vi�e je nego to�na. Demokratsko dru�tvo jest ono u kojemu se odluke, vrijednosti, navike i nedjeljni dnevni raspored donose prebrojavanjem i nadglasavanjem manjine i u kojemu respektabilni postotak od 87,8 donosi premo�.

Upitno je, me�utim, koliko isticanje jedne vjeroispovjesti � upravo one ve�inske, me�udr�avnim ugovorima blagoslovljene i povla�tene - kolidira sa modernom �kolom i modernim ud�benicima na koje se koautorica Jolanda Bastali� poziva, jer je puka demokracija li�ena po�tivanja i uva�avanja manjina nemoderna i odgojno skaredna ve� pedesetak godina.

Ona ve�ina, koja sa pozicije broj�ane ili bilo koje druge premo�i otvori makar i najmanju mogu�nost da neko se neko dijete osjeti izoliranim ili nepo�eljno druk�ijim slijedom toga �to nije katolik ili �to mu je majka konobarica i radi u nedjeljno jutro, razotkriva dru�tvo kao zadrto i sku�eno.

Pozivamo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta da zaustavi proizvodnju zadrtih i netolerantnih ljudi i napokon zapo�ne sa reformom obrazovanja i provjetravanjem ud�benika, te dozvoli da u njih u�e stvarni �ivot, bogat nevjernicima i nekatolicima, invalidima, tamnoputim ljudima, �enama koje nisu majke i njegovateljice, obiteljima koje imaju dvije mame ili dva tate i ostalim manifestacijama ljudskosti, koji nedostaju u odgojno obrazovnom procesu koji treba stvoriti odgovorne ljude.


Bojana Genov, koordinatorica