Neznanje voditelja Teen Stara toliko je da je te�ko odlu�iti odakle se uputiti
u argumentirano razobli�avanje gomile gluposti koje plasiraju javnosti

Voditelji udruge za spolni odgoj Teen Star uputili su mre�i svojih (potencijalnih) podr�avatelja poziv na otpor politici RH prema ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova te javnosti bjelodano pru�ili klju�ne argumente za�to bi kona�no program Teen Star trebalo trajno ukloniti iz �kola.

Pismo je prepuno dokaza njihovog neznanja, predrasuda, govora mr�nje i pani�nog straha od spolnog �ivota.

Boje�i se da �e program Teen Star biti istisnut iz �kola, egzaltirano poru�uju: �JEDINI na�in da se tome suprotstavimo jest da poka�emo svoju masovnost, jer nas ima daleko vi�e nego njih!�

Teen Star tijekom cijele javne rasprave o obliku primjerene seksualne edukacije nije pru�io, niti to poku�ao, niti jedan argument u korist tvrdnje da je njihov program stru�an, znanstven, da posreduje vrijednosti koje je hrvatsko dru�tvo prihvatilo i ozakonilo ili da je djelotvoran u postizanju ciljeva zbog kojih je uop�e u�ao u odgojno � obrazovni sustav. Umjesto ove vrste argumenata, Teen Star poku�ava igrati igru brojki i dokazati masovnost svojih podr�avatelja.

Teen Star se poziva na obiteljske vrijednosti, a podrugljivo i pod navodnicima spominje prava. Nisu li obiteljske vrijednosti upravo po�tivanje prava svih pojedinih �lanova obitelji, me�u ostalima prava djeteta na znanje, istinu i sve informacije koje mu omogu�avaju da se realizira? Pozivamo voditelje Teen Stara da javno definiraju i obznane vrijednosti koje brane i zagovaraju!

Neznanje voditelja Teen Stara potencirano zlonamjerno��u i izostankom ikakve samokriti�nosti toliko je da je te�ko odlu�iti odakle se uputiti u argumentirano razobli�avanje gomile gluposti koje su plasirali cijenjenim gra�anima uz sliku prekrasne obiteljske blagdanske idile nad kojom se nadvija ugroza liberalnog totalitarizma.
Ipak je potrebno spomenuti da je program Teen Star pravobraniteljica za djecu ocijenila suprotnim Konvenciji o pravima djeteta, a da je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ocijenila da se �kriterijima i praksom koje program Teen Star zastupa podr�ava netolerancija i perpetuiraju predrasude i stereotipi o obiteljskim vrijednostima i odnosima me�u spolovima�, �to je protivno u Hrvatskoj usvojenim vrijednostima za�ti�enima Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakonom o istospolnim zajednicama, te potpisom pod Konvenciju UN o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena.

Koli�ina roditelja koje �ele ili ne �ele odre�eni program seksualne edukacije djece je nebitna i irelevantna sve do to�ke dok pojedini programi koji se natje�u ne zadovoljavaju kriterije i ne zastupaju vrijednosti ugra�ene u hrvatske zakone.

Jest, tvrdimo da su institucije kompetentnije od roditelja za ocjenu korisnosti, znanstvene utemeljenost i vrijednosti programa Teen Star, kao �to su kompetentnije da ocijene program biologije, matematike ili pak nacrt planiranog mosta na Pelje�cu. Upravo stoga i postoji Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta, koje je du�no biti kompetentno i du�no pru�iti djeci obrazovanje u skladu sa znanstvenim �injenicama i vrijednostima koje proklamira i �titi hrvatsko dru�tvo.

�injenica da neki roditelji �ele uskratiti svojoj djeci pravodobnu informaciju, znanje ili mogu�nost da dozna o odnosima me�u spolovima ravna je onoj da neki roditelji tuku, zanemaruju ili zlostavljaju svoju djecu. Roditeljsko pravo nije neograni�eno, nije sveto i neprikosnoveno i ograni�eno je pravom djeteta na razvitak i rast. Stoga zahtijevamo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i �porta da ta prava djeteta osiguraju i za�tite.
Poziv voditelja Teen Stara da se roditeljima omogu�i izbor spolne edukacije ravan je otvaranju mogu�nosti da neki roditelji isposluju za svoju djecu poduku biologije sa kreacionisti�kom, a neki sa evolucionisti�kom teorijom. Nema razloga da se poduka o odnosima me�u spolovima tretira druga�ije i sa vi�e ostra��enosti no bilo koja druga poduka o bilo kojem podru�ju �ivota i znanja.

Stoga zahtijevamo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i �porta da obznani �to je poduzeto slijedom primjedbi pravobraniteljice za djecu i ravnopravnost spolova, da objasni prema kojim se kriterijima uvode u �kolu fakultativni programi i kako je mogu�e da je program Teen Star jo� u �kolama, te da provede evaluaciju da se utvrde posljedice osmogodi�njeg provo�enja Teen Star programa u �kolama vezane za stereotipe i predrasude koje program sadr�ava.

Tako�er zahtijevamo da u povjerenstvo koje odlu�uje o izboru programa seksualne edukacije u �kolama uklju�i stru�njake/inje iz podru�ja ravnopravnosti spolova i ljudskih prava.

Koordinatorica �enske mre�e Hrvatske
Bojana Genov
Mali Lo�inj, 5. sije�nja 2006.