Izjava Povodom uru�enja otkaza
prevoditeljici za gluhonijeme osobe
zbog razvoda braka

Povodom uru�enja otkaza Dubravki Naumovski prema navodima Glasa Istre od ponedjeljka 20. o�ujka 2006.godine, na mjesto prevoditeljice za gluhonijeme osobe unutar Religijskog programa HTV-a, a zbog razvoda braka, �enska mre�a Hrvatske i Pravni tim udruga Iskorak i Kontra tra�i od Hrvatske radiotelevizije da se o�ituje o tim napisima te da poni�ti odluku o otkazu suradnje gospo�i Naumovski, ukoliko je ta odluka bila utemeljena na bra�nom statusu navedene.

Zakon o ravnopravnosti spolova u �lanku 6. st. 2. posebno zabranjuje diskriminaciju osoba na temelju bra�nog statusa, dok Zakon o radu kroz svoje odredbe iz �l. 2. izme�u ostaloga zabranjuje diskriminaciju temeljenu na bra�nom stanju u odnosu na otkaz ugovora o radu.
Primjenjuju�i postoje�e odredbe hrvatskog zakonodavstva, ovo se mo�e okvalificirati kao kazneno djelo iz Povrede ravnopravnosti gra�ana iz �l. 106. st. 1. Kazenog zakona.

Ukoliko ne primimo odgovor, �enska mre�a Hrvatske i Pravni tim udruga iskorak i Kontra �e sukladno ranije navedenom, podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba Op�inskom dr�avnom odvjetni�tvu u Zagrebu.

Prema informacijama dobivenim iz Glasa Istre, najve�u odgovornost za otkaz ugovora o radu g�e Naumovski snosi urednik pater Ton�i Trstenjak, ali smatramo da je prije svega odgovornost Hrvatske radio televizije kao dr�avne televizijske ku�e da ukloni bilo koji oblik diskriminacije iz svog rada.

Budu�i da ovakav postupak zna�i izravnu diskriminaciju temeljenu na bra�nom statusu osobe te da je usmjeren protiv prava rastavljenih �ena na rad, ukoliko je g�a. Neumovski zaista dobila otkaz zbog svog bra�nog statusa, obavijestit �emo tako�er nadle�nu CEDAW komisiju i sve me�unarodne organizacije.

Za �ensku mre�u Hrvatske Biserka Mom�inovi�,
za Pravni tim Iskoraka i Kontre Sanja Juras

Na uvid:
Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
Ured za ravnopravnopravnost spolova Vlade RH
Ured za ljudska prava Vlade RH
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog Sabora
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog Sabora

20. o�ujka 2006.

RTV B-92 24.3.2006: Otkaz na HRT-u zbog razvoda