NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
4danzena07.jpg
Press clips

Aktivnosti 2005. Ispis E-mail
Administratorica   
Srijeda, 03 Sijeanj 2007
Otpori primjeni zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Centar za graanske inicijative Pore proveo je istraivanje o primjeni lanka 5. i lanka 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji nalae obvezu prijavljivanja nasilja u obitelji od strane policije, lijenika i odgojno - obrazovnih institucija.
Rezultati dokazuju da, ak i kad postoje zakonske odredbe o obaveznosti prijavljivanja nasilja, postoje otpori na svim razinama, te da se zakon ne primjenjuje. Izvještaj
Pore, 16. studeni 2005.
16 dana aktivizma protiv nasilja nad enama
25.11. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ENAMA - 10.12. DAN LJUDSKIH PRAVA

enska mrea uputila je tijekom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad enama 25.11. – 10.12. 2005. prijedlog Vladi RH da otvori poseban raun za novane kazne izreene za nasilje nad enama.
Budui da sudovi temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji izriu uglavnom novane kazne, predlaemo da se ovako prikupljena sredstva dravnog prorauna usmjere na posebni raun.
Umjesto da se sredstva od naplaenih kazni slijevaju na zajedniki raun (6068 – ostale novane kazne za prekršaje koje pripadaju dravi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka), predlaemo posebni raun ija bi namjena bila direktna i indirektna pomo enama i djeci koji su preivjeli obiteljsko nasilje.


PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUAJU NASILJA U OBITELJI
još uvijek samo dekorativan

U studenom je provedena telefonska anketa enske mree koja je trebala dati sliku informiranosti i implementaciji Protokola o postupanju u sluaju nasilja u obitelji na lokalnim razinama. Protokol je još uvijek samo dekorativan, jer glavni akteri koji ga trebaju provoditi – zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, policija, odgojno – obrazovne ustanove i pravosudna tijela, još neznaju za postojanje Protokola i ne provode ga.

Protokol o postupanju u sluaju nasilja u obitelji je zaglavio u ministarstvima ak dva mjeseca nakon što je donesen.

U završnim odredbama Protokola definirano je da njegovu distribuciju, objašnjenje njegove svrhe i osiguranje njegove dostupnosti i primjene moraju osigurati nadlena resorna ministarstva.

"ZAVRŠNE ODREDBE

4. Po donošenju ovog Protokola zaduuju se sva resorna ministarstva da upoznaju tijela i ustanove iz svog djelokruga s injenicom njegova donošenja i svrhom donošenja te da osiguraju njegovu dostupnost kao i da poduzmu sve potrebne mjere radi njegove dosljedne primjene.“

Ovo se još nije dogodilo, mada je Protokol donesen - prigodno - uoi Nacionalnog dana protiv nasilja nad enama 22. rujna.

Predstavljanje brošure sa transkriptima izlaganja Dan ena o temi "Poticanje svijesti o obiteljskom nasilju"
U organizaciji ambasadora Australije, Belgije i Kanade te predstavnika UNHCR odrano je 25.11. u Novinarskom domu u Zagrebu predstavljanje brošure sa transkriptima izlaganja odranima na Dan ena 8. oujka o temi "Poticanje svijesti o obiteljskom nasilju".
ensku mreu predstavljala je ?urica Kolarac, koja je govorila o ulozi enske mree u stvaranju postojeih zakona i institucija koje se bave uklanjanjem nasilja nad enama. Tom je prigodom prisutnim lanovima diplomatskog kora podijelila adresar enske mree Hrvatske uz preporuku da podre projekte i programe Mree usmjerene na prevenciju i zaštitu ena od muškog nasilja.
Okrugli stol Rodna perspektiva u javnoj i slubenoj komunikaciji
Bojana Genov sudjelovala je sa izlaganjem Nacionalna klasifikacija zanimanja i rodna diskriminacija na okruglom stolu Rodna perspektiva u javnoj i slubenoj komunikaciji, koji je 10. studenog organizirala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u Novinarskom domu u Zagrebu.
Konferencija "Stvarni i pravni poloaj ene u regiji jugozapadnog Balkana" u Banja Luci
Predstavnice enske mree Hrvatske eljaka Jelavi, Biserka Mominovi i Bojana Genov prisustvovale su regionalnoj konferenciji "Stvarni i pravni poloaj ene u regiji jugozapadnog Balkana" koja je odrana u Banja Luci 1. i 2. listopada 2005. godine u organizaciji Helsinškog parlamenta graana i Udruenih ena Banja Luka pod pokroviteljstvom švedske fondacije Kvinna Till Kvinna.
Na Konferenciji je uestvovala 41 uesnica iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije.
Cilj Konferencije je bio sagledati razliku izmeu pravne regulative i stvarnog poloaje ena u navedenim zemljama.

ene uesnice Konferencije su zakljuile da ne ele uestvovati u etnikim prebrojavanjima i odbijaju manjinsku poziciju koju imaju u svojim zemljama.
Ustanovljeno je da:
- Sve zemlje Jugozapadnog Balkana su nastojale i nastoje u domae zakonodavstvo unijeti pravne norme i institucije za uspostavljanje ravnopravnosti polova;
- Pravne norme i institucije su usvojene i uspostavljene radi preuzetih meunarodno – pravnih obaveza i pritisaka svojih nezadovoljnih graanki bez istinske politike volje da oivotvore ustavna naela ravnopravnosti polova;
- Pravne norme i institucije nemaju operativne mehanizme za primjenu niti sankcije ako se ne primjenjuju, pa ih vlasti ni graani ne smatraju obaveznim
Zabrinute zbog narastajueg siromaštva koje najviše pogaa ene i produbljuje nesklad izmeu njihovog stvarnog i pravnog poloaja, ene trae:
- od vlasti operativne planove za provoenje zakona i institucionalnih mehanizama koji obuhvataju problematiku ravnopravnost polova;
- jednake mogunosti u svim oblastima ivota;
- finasijska sredstva za postizanje rodne ravnopravnosti u svakodnevnom ivotu obrzbijeena budetima vlada na svim nivoima;
- od Vijea Evrope i predstavnika meunarodne zajednice koji su prisutni na ovim prostorima da uslove poetak integracijskih procesa naših zemalja u Evropsku uniju ne samo pravnim nego i stvarnim injenicama eliminacije diskriminacije ena.

Preporuke i zahtjevi konferencije >>
Konferencija o gradnji mostova izmeu manjina i lokalne vlasti
Koordinatorice Biserka Mominovi, Mirjana Bilopavlovi i Bojana Genov bile su aktivne sudionice Konferencije o gradnji mostova izmeu manjina i lokalne vlasti odrane 27. i 28.9.2005. u Pakracu. Zakljuci konferencije >>
etvrta Ljetna feministika škola (FLJUŠ) enske mree Hrvatske
Odrana je etvrta Ljetna feministika škola (FLJUŠ) enske mree Hrvatske u Stubikim toplicama u trajanju od od 23.09. do 1.10.2005. Na FLJUŠ-u je sudjelovalo 29 sudionica iz grupa lanica enske mree Hrvatske, 8 predavaica i 5 lanica Koordinacijskog tima.
Radilo se u dvije grupe, poetnoj i naprednoj. Poetna grupa je imala klasian program upoznavanja s osnovnim sadrajima (grupna kohezija, osnovni aspekti feminizma, povijest enskog organiziranja u Hrvatskoj, rod i identiteti, enska ljudska prava, nasilje protiv ena, osnove savjetovanja, sestrinstvo i solidarnost, enska mrea Hrvatske – informacije o nainu rada, aktivizam). Napredna grupa je kao glavnu temu imala seksualnost (grupna kohezija, tijelo, seksualna prava, seksualnost ena, ensko reproduktivno zdravlje, reproduktivna i seksualna prava, seksualna edukacija, seksualne manjine, prostitucija i aktivizam). Odravanje FLJUŠ-a je omoguila donatorsko-partnerska organizacija Kvinna till Kvinna.
Studijsko putovanje u Švedsku
Tim od deset aktivistkinja enske mree boravio je od 15. do 23. svibnja u Stockholmu na studijskom putovanju u cilju upoznavanja sa švedskim institucionalnim mehanizmima zaštite enskih ljudskih prava, koji Švedsku u podruju ravnopravnosti spolova smještaju na sam svjetski vrh. Posjete institucijama pravobranitelja za ravnopravnost spolova i seksualnih manjina, ministarstvu za ravnopravnost spolova, gradskim i regionalnim odborima za ravnopravnost spolova, školskom rodnom pedagogu i drugim institucijama omoguila je enskoj mrei Hrvatske švedska enska organizacija Kvinna Till Kvinna.
Godišnja skupština enske mree Hrvatske
Od 8. do 11. 5. odrana je u Poreu godišnja skupština enske mree Hrvatske, na kojemu su predstavnice feministikih organizacija identificirale kratkorone politike ciljeve, usvojile strateški plan za sljedeu godinu i bavile se pitanjima organizacione strukture.
Primljene su nove organizacije, koje su na prošlom sastanku kandidirane za prijem u lanstvo Mree: DOMINE iz Splita, ADELA iz Siska, enska grupa Krnjak iz Krnjaka, PRST iz Rijeke i TARA iz Likog Petrovog Sela.
Ovaj je sastanak bio jubilarni i na njemu je enska mrea Hrvatske obiljeila desetu godišnjicu redovitih godišnjih sastanaka u Poreu.
Aktivnosti uz izbore 2005.
Izbori 2005.
Okrugli stol u sklopu kampanje enske mree Hrvatske za izbore 2005.
enska grupa Karlovac "Korak" u ponedjeljak, 18.4.2005. godine odrala je okrugli stol u sklopu kampanje enske mree Hrvatske na kojem su predstavnici parlamentarnih politikih stranaka s lokalne razine raspravljali o zastupljenosti ena u politikom ivotu i posebice o uešu ena na listama stranaka za predstojee lokalne izbore. Predstavnici stranaka opet su ponovili kako nemaju dovoljan broj ena za zadovoljavanje zahtjeva MH za stavljanje barem 40% ena na liste. Rekli su kako su izrazito skloni zadovoljavanju tog zahtjeva, samo što ih u tome sprjeava nedovoljan broj ena, lanica stranaka. injenica je da problemu nedovoljnog broja ena u strankama i onda na listama, pridaju panju samo pred izbore, dok tijekom godina, izmeu izbora, ništa ne rade u vezi s time.
enska grupa Karlovac "Korak" odrala je i akciju koja se provodi na razini MH podjele podmetaa za miševe s porukom o potrebi uvoenja seksualne edukacije u škole. Akcija je odrana u karlovakoj Gimnaziji i uenici su pokazali veliki interes za podmetae s porukom, ali su i u razgovoru iskazali potrebu i elju da se seksualna edukacija uvede u školske programe.
Kao dio svojih edukativnih aktivnosti, enska grupa Karlovac "Korak" odrala je i radionice u srednjim školama Slunj i Topusko o temi temi trgovanja ljudskim biima . Radionicama je ukupno prisustvovalo 100 uenika i uenica. Osnovni je zakljuak kako mladi nisu imali nikakvih informacija o toj temi, zbog ega su tijekom radionica pokazali veliku zainteresiranost.
Tribina “ene i zapošljavanje” 6. travnja 2005.
U organizaciji web portala www.posao.hr i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske odrana je u prostorijama Europskog doma 6. travnja 2005. godine tribina “ene i zapošljavanje”. Na tribini je bilo rijei o problemima s kojima se ene susreu prilikom zapošljavanja, spolnoj i dobnoj diskriminaciji, mobbingu, nejednakim plaama muškaraca i ena te drugim problemima s kojima se ene svakodnevno susreu.
Sudionice tribine bile su: Gordana Sobol, predsjednica Ureda za ravnopravnost spolova, Hrvatski sabor, Vera Babi, dravna tajnica za rad, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH Boica ili, predsjednica enske sekcije, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Vesna Peašinovi, naelnica Odjela za posredovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gordana Luka Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Bojana Genov, koordinatorica enske mree Hrvatske.
Bojana Genov je upozorila na diskriminaciju koja nastaje prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta jer poslodavci pri izboru kandidata za oglašena radna mjesta daju prednost muškarcima, iako je Zakonom o ravnopravnosti spolova (lanak 13.) takvo što zabranjeno. Dalje ...
Objava za medije web portala posao.hr
Poslovni dnevnik 11.4.2005. ene i zapošljavanje: Traim suradnika, moe biti i ena
Istraivanje enske mree Hrvatske: RH krši enska reproduktivna prava
Prema rezultatima istraivanja enske mree, zdravstvene ustanove u Hrvatskoj na pitanje o pobaaju priaju o grijehu i zloinu, zahtijevaju razgovor sa socijalnom radnicom i - slobodno formiraju cijenu

Rezultat istraivanja | xls
Reakcija ministra zdravstva u Jutarnjem listu 2.4.2005. | Vjesnik 12.4.2005.
Od 33 licencirane ustanove za obavljanje legalno induciranog pobaaja u RH u sustavu javnog zdravstva 12 njih ili 36 % ne obavlja pobaaj.
Cijena pobaaja varira od ustanove do ustanove od 600 do 2400 kn. Mada je u cijenu uraunata jednodnevna hospitalizacija, od ene se oekuje da 2-3 sata nakon zahvata napusti zdravstvenu ustanovu.
Neke ustanove ak putem telefona daju cijenu za neprijavljeni pobaaj koji naplauje lijenik (Zabok). Neke daju informaciju o sumnjivoj razlici cijene pobaaja obavljenog ambulantno ili u bolnici (Split). Na 4 mjesta na kojima se ne obavlja pobaaj je pala izjava tipa "obratite se doktoru da vam kae koga trebate", što nalikuje na putokaz eni kako da si pomogne VAN zdravstvenog sustava.
Neke zdravstvene ustanove prije toga samo malo šikanitaju enu porukama o grijehu i zloinu, a neke joj bitno oteavaju stvar, zahtijevajui od ene prethodni razgovor sa socijalnom radnicom (Zadar) uz obrazloenje da je to “pravilo drave Hrvatske” (što NIJE) ili odlazak u savjetovalište (Šibenik).
Pobaaj je jedna od rijetkih zdravstvenih usluga kojoj se cijena slobodno formira. Cijena varira od 600 kn (Varadin) do 2400 (Zabok).
Pored zarada na samim zahvatima, ustanove ili lijenici u njima dodatno zarauju naplaujui ginekološki pregled i /ili ultrazvuk, ne priznajui takve nalaze od drugih ginekoloških ordinacija.
Za usluge koje se pruaju osobama koje nemaju status osiguranika postoje propisane cijene koje e platiti bez obzira na to u kojoj zdravstvenoj ustanovi tu uslugu zatrae. Primjerice, vaenje krajnika košta 162 kn, vaenje slijepog crijeva 382 kn, a operacija kile 952 kn. Uz sve ove usluge osiguran je prijevoz kui u pola cijene do udaljenosti do 300 km.
Prema koliini strunoga osoblja i vremena, medikamenata i opreme, pobaaj je u razini vaenja krajnika. Razlika u cijeni vjerojatno otpada na etiketu - na grijeh i zloin, ili jednostavno na injenicu da je enu u nevolji lako materijalno ucjenjivati i eksploatirati. Kada to radi sustav javnoga zdravstva pod nadzorom drave, tada se radi o sustavnom kršenju enskih ljudskih prava.

Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odluivanje o raanju djece je nedvosmislen i u lanku 17. jasno kae da se pobaaj obavlja u zdravstvenim ustanovama koje ovlasti ministarstvo.

enska mrea Hrvatske trai od Ministarstva zdravstva istragu o kršenjima zakona i dosljedno poštivanje enskih reproduktivnih prava te primjenu zakona.

"Seksualna edukacija u školama, ne samo na porno stranicama!"
Podloka za mia koja je naljutila Ljilju VokiHtijui skrenuti panju na krajnje korisnike odluke o uvoenju seksualne edukacije u škole te na injenicu da se oni o spolnosti ve educiraju iz drugih izvora, preteno masovne kulture, u i ispred škola dijelimo podloške za raunalne miševe sa porukom da seksualnu edukaciju treba provoditi u školama. Kako smo prošle 23. oujka u VII. zagrebakoj gimnaziji moete vidjeti na stranici s izrescima iz medija, a evo što smo tim povodom poruile ministru Primorcu:

Traimo da se ravnateljica Voki za nasilniko ponašanje i lane izjave ispria djeci, aktivistima i novinarima te povrat imovine ... Takoer preporuamo MZOŠ da u interesu djece i ugleda škole preispita kapacitete ravnateljice Voki za obavljanje ove odgovorne dunosti...

Word doc | htm

Akcija za reproduktivna prava ena
Moja maternica, moji jajnici ...
Glas Istre:
Jajnici & tajnici
Sajam umreavanja referentnih grupa u Tuzli
17. i 18.03.2005 predstavnica enske mree sadika Zvirki je bila na Sajmu umreavanja referentnih grupa u Tuzli i tamo predstavila aktivnosti i kampanje enske Mree Hrvatske.
Bosanske su grupe razgrabile sve materijale enskih grupa iz Hrvatske i izrazile elju za buduom suradnjom i razmjenom iskustava.
Zahtjev politikim strankama da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista vode rauna o ravnopravnoj zastupljenosti ena i muškaraca
Za vee uee ena na kandidacijskim listamaPoslale smo zahtjeve politikim strankama u kojemu ih pozivamo da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista vode rauna o ravnopravnoj zastupljenosti ena i muškaraca. Upozoravamo da u u vijeima gradova i opina ima samo 6%, a u upanijskim skupštinama samo 13% ena.

Podsjeamo da je ravnopravnost spolova ugraena u Ustav republike Hrvatske, a da je nemogue govoriti o ravnopravnosti u situaciji dramatine podzastupljenosti ena na mjestima odluivanja u lokalnoj zajednici.

Podsjeamo na lanak 11. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave koji kae da je prilikom sastavljanja liste predlagatelj je duan voditi rauna o naelu ravnopravnosti spolova. Podsjeamo i na lanak 15. Zakona o ravnopravnosti spolova koji nalae da politike stranke koje su upisane u registar politikih stranaka usvajaju svake etiri godine plan djelovanja o pitanju uravnoteene zastupljenosti ena i muškaraca i, u skladu s njim, odreuju metode za promicanje uravnoteenije zastupljenosti ena u muškaraca u tijelima stranke, na popisima kandidata za izbore u hrvatski Sabor i tijelima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

Traimo da kandidacijske liste budu sastavljene po uzoru na patentne zatvarae koje strankama dostavljamo u prilogu: jedno mjesto na listi muškarcu, jedno mjesto eni.
Od stranaka kojima dajemo svoje glasove na izborima oekujemo da poštuju zakone i da se djelatno zauzmu za ravnopravnost spolova. ena je više od 51% i neemo dopustiti da budemo marginalizirana manjina!

Dan ena 2005.
Prosvjed enske mree 8.3.2005.Women's Day, March 8, 2005.
Dan ena obiljeile smo dodjelom Nagrade Maja Miles za rodno osvješteno novinarstvo za 2004. godinu i prosvjedom enske mree Hrvatske (foto album).
U povodu Meunarodnog dana ena enska mrea Hrvatske propituje stanje enskih prava i poruuje zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ...
49. zasjedanje Komisije o statusu ena UN

Predstavnice enske mree Ivana Radai i Bojana Genov prisustvovale su 49 . zasjedanju Komisije o statusu ena UN (Commission on the Status of Women) u New York koja se odravala od 28. veljae do 11. oujka. Uz rad delegacija drava u zgradi UN odvijajle su se brojna okupljanja enskih nevladinih organizacija iz cijelog svijeta. koje pokušavaju utjecati na politike odluke drava.

9. veljae 2005. - Otvoreno pismo enske mree, Iskoraka i Kontre Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u vezi spolne edukacije u školama
Obraamo vam se sa zahtjevom da hitno ocijenite program spolne edukacije “Ljudska seksualnost i kvaliteta ivljenja” te da ono isto tijelo koje je poslalo program na doradu razmotri doraen program i izda suglasnost za uvoenje programa u obrazovni sustav.... cijelo pismo >
31. sijenja 2005. odrana je konferencija za novinare u povodu podnošenja izvješa enskih nevladinih organizacija o stanju enskih ljudskih prava u RH Odboru za eliminaciju diskriminacije ena UN.

17.1. predstavnica enske mree Hrvatske eljka Jelavi iz Centra za enske studije i Martina Beli iz organizacije B.a.B.e. podnijele su izvještaj o stanju enskih ljudskih prava u RH Odboru za eliminaciju diskriminacije ena UN. 18.1. izvještaj je podnijela Vlada RH prema smjernicama CEDAW-a, Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad enama.

Slobodna Dalmacija 1.2.2005.
Veernji list 1.2.2005.
Veernji list 1.2.2005.
Konferencija za novinare o nainu sazivanja, nejasnim ciljevima i rokovima te sastavu Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju koji se provode u osnovnim i srednjim školama 26.1.2005.

27.1.2005. Sanja Juras (Kontra), Kristijan Grdan (Iskorak) i koordinatorica mree Bojana Genov su sa Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova odrali konferenciju za novinare na kojoj su se usprotivili nainu sazivanja, nejasnim ciljevima i rokovima te sastavu osnovanog Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju koji se provode u osnovnim i srednjim školama . Naroito je negodovanje izraeno što je za predsjednika Povjerenstva izabran dr. Vladimir Gruden, psihijatar od kojega se zbog iznošenja homofobinih stavova ogradila njegova strukovna organizacija.

Zatraeno je hitno suspendiranje Teen Star programa iz škola zbog neznanstvenog i ideologiziranog pristupa spolnoj edukaciji, zbog homofobinih stavova te zbog stavova koji ne promiu ravnopravnost spolova.

Tom je prilikom pravobraniteljica iznijela da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, sudei po dokumentaciji koju su joj dostavili, ne raspolae cjelokupnim programom Teen Star. U sluaju da se program provodi bez mogunosti uvida i nadzora nadlenog ministarstva, te iskljuivo na preporuku HBK, enska mrea Hrvatske odluno trai odgovornost ministra.

Pismo ministru zdravstva dr. Andriji Hebrangu 20.1.2005.

20.1.2005. otvorenim pismom smo zatraile od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da ukloni svu ideološku i vjersku promidbu iz zdravstvenih ustanova u sustavu javnog zdravstva, kako bi enama bilo omogueno uivanje reproduktivnih prava bez šikaniranja i moraliziranja. Takoer smo izrazile zabrinutost zbog porasta pobaaja u adolescentskoj populaciji i zatraile da se ministarstvo zauzme za uvoenje spolnog odgoja u škole.

Luka Koritnik: Ugroena su enska reproduktivna prava Slobodna Dalmacija 29.1.2005.

ENSKA MREA TRAI OD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PROMPTNU AKCIJU: U ginekološkim ambulantama i pjesmama protiv abortusa Novi list 25.1.2005.

enska mrea pisala ministru Hebrangu Slobodna Dalmacija 25.1.2005.

enska mrea Hrvatske protestira zbog šikaniranja ena koje trae abortus: Uklonite pro life promidbu iz zdravstvenih ustanova Vjesnik 25.1.2005.

Zasjedanje komisije o statusu ena Ujedinjenih nacija u New Yorku od 10. do 28.1.2005.
elka Jelavi, Martina Beli, Keri McKormick, Brigita Bajri Predstavnica enske mree Hrvatske iz Centra za enske studije eljka Jelavi sudjelujovala je zajedno sa predstavnicom grupe B.a.B.e. Martinom Beli na 32. zasjedanju komisije o statusu ena Ujedinjenih nacija koja se odravala u New Yorku od 10. do 28.1.2005.
B.a.B.e. su na temelju izvještaja lanica enske mree Hrvatske za enske nevladine organizacije sastavile Izvještaj u sjeni (Shadow Report) kojim se komentira slubeni Vladin izvještaj. Nakon što predstavnici/e Vlade RH iznesu svoj izvještaj, predstavnice nevladinih organizacija brane Izvještaj u sjeni po poglavljima nasilje Keri McKormick, eljka Jelavi, Dubravka imonovi, Martina Belinad enama, ene i zdravlje, ene i oruani sukobi, ene na trištu rada, ensko poduzetništvo, ene i obrazovanje, ene na pozicijama moi i odluivanja, ene i mediji.

Tekst izvještaja (engleski)

Izvještaj o procesu - kako smo prezentirale shadow report, kako smo lobirale i što je Vladina delegacija uinila
Word doc

Preporuke Odbora UN za uklanjanje svih oblika diskriminacije ena Vladi RH (hrvatski)

Preporuke Odbora UN za uklanjanje svih oblika diskriminacije ena Vladi RH (engleski)

Preporuke Republici Hrvatskoj UN Odbora za uklanjanje diskriminacije ena sa trideset drugog zasjedanja od 10-28 sijenja 2005, kada je Odbor na svojoj 673. i 674. sjednici 18. sijenja 2005. razmotrio drugo i tree periodino izvješe Hrvatske (CEDAW/C/CRO/2-3). Hrvatski tekst >>

NGO izvjestaj o statusu Romkinja koji je CEDAW Odboru UN podnio EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTER iz Budimpešte (engleski)

Hina 20.2.2005.
Koliko su Hrvatice ravnopravne?
UN-ov Centar za informiranje objavio je da još osam drava, meu kojima je i Hrvatska ima seksistike zakone, koji de facto omoguavaju diskriminaciju ena

Pismo enske mree dunosnicima

Voene saznanjem da je za promjenu odnosa meu spolovima potrebno nastojanje kako ena tako i muškaraca, te javnim izjavama predsjednika i premijera u kojima se predstavljaju kao uvjereni zagovornici ostvarenja naela ravnopravnosti spolova, uputile smo pismo istaknutim dunosnicima: predsjedniku Mesiu, premijeru Sanaderu, lanovima Vlade, zastupnicima u Saboru.
Pozvale smo ih na javni angaman za promjenu tih odnosa. Pozvale smo ih da svojim prisustvom dodaju vanost obiljeavanju 25. godišnjici donošenja
Konvencije za uklanjanje svoh oblika diskriminacije ena.
Do danas nam odgovor daje samo njihova rjeita šutnja... Tekst pisma

... s jednim izuzetkom ... saborski zastupnik Nikola Mak 
« Prethodna
Povratak na vrh!
© 2023 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!