NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0023danzena07.jpg
Press clips

Odgovori SDP-a na upitnik Ispis E-mail
Administratorica   
Petak, 16 Studeni 2007

PREDIZBORNI UPITNIK ZA POLITIKE STRANKE

Odgovori Socijaldemokratske partije Hrvatske


1. Da li e stranaki program koji e Vaa stranka ponuditi birakom tijelu na predstojeim izborima ukljuivati sadraje vezane za prava ena? Ukoliko hoe molimo objasniti u kojem segmentu i obliku (za to ete se tono zalagati, odnosno za to se ne biste zalagali i zato).

Politikom rodne ravnopravnosti SDP se obraa graankama i graanima na principu gender mainstreaming-a, a posebno naglaava podruje rada, mirovina, obiteljski okvir, obrazovanje i politiku paricipaciju.

2. Na koji nain Vaa stranka vodi rauna o zastupljenosti s obzirom na spol na kandidacijskim listama?

Stranka se pridrava statutarne odredbe o 40% kvoti zastupljenosti spolova i u skladu s postupkom kandidiranja koje provode opinske, gradske i upanijske organizacija a daju se na usvajanje Glavnom odboru Stranke. Prema Statutu SDP-a predsjednik stranke predlae liste Glavnom odboru na usvajanje.

3. Koje su prepreke za ravnomjernu zastupljenost ena i mukaraca na kandidacijskim listama Vae stranke?

Iako imamo rodnu kvotu od 40 posto, moramo idalje ozbiljno raditi na njezinu potivanju na svim razinama.

4. Podravate li uvoenje mjera pozitivne diskriminacije u zakonodavstvo RH i dravne politike vezano za ravnopravnost spolova?

DA

5. Podravate li Vaa stranka donoenje organskog Zakona o ravnopravnosti spolova (koji bi sadravao sve dosadanje institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova)?

DA

6. Da li e Vaa stranka podrati zahtjev MH za osnivanjem Ministarstva za ene?

NE, mi smo za ukljuivanje rodne ravnopravnosti u sve politike i u rad svih ministarstava.

7. Koliko kandidata Vae stranke za ministarska mjesta u Vladi e biti enskog spola?

O kandidatkinjama i kandidatima koji e postati ministrice ili ministri odluivat e se

kada budu poznati rezultati izbora.

8. Podrava li Vaa stranka pravo ena na dostupan i besplatan pobaaj?

DA

9. Podravate li uvoenje abortivne pilule (mifepriston) u registar odobrenih lijekova na hrvatskom tritu, te njezinu dostupnost graankama po realnoj cijeni?

DA

10. Podravate li pravo ene koja ne ivi u braku ili izvanbranoj zajednici na medicinski pomognutu oplodnju?

DA

11. Hoe li se Vaa stranka zaloiti za uvoenje HPV cjepiva u kalendar obaveznih cijepljenja?

Kada struka bude imala jasno odreenje spram uinkovitosti cijepljenja.

12. Da li Vaa stranka ima prijedlog reforme zdravstva, s kojom e zapoeti u narednom mandatnom razdoblju, kako biste sprijeili dalje uruavanje zdravstvenog standarda?

DA

13. Podrava li Vaa stranka uvoenje spolnog odgoja u kole koji sadri afirmativne stavove prema LGBT (lezbijkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim) osobama i pozitivne poruke vezano za ravnopravan poloaj ena u drutvu?

DA

14. Podrava li Vaa stranka obvezatnu pozitivnu ocjenu udbenika od strane nezavisnih institucionalnih mehanizama za ljudska prava, ravnopravnost spolova i zatitu prava djece (Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ured pravobraniteljice za djecu i Ured pukog pravobranitelja) prije odobravanja licencije za izdavanje udbenika?

DA

15. Podrava li Vaa stranka odvajanje vjerskog obrazovanja, odnosno premjetanje nastave vjeronauka iz dravnih kola u crkvu odnosno vjerske zajednice?

Zalaemo se za potivanje vaeih meudravnih ugovora.

16. Smatra li Vaa stranka da treba preispitati odredbe ugovora izmeu RH i Svete stolice te hoe li imali spremnosti za mijenjanje pojedinih ugovornih odredbi?

.

17. Da li bi Vaa stranka podrala uvoenje crkvenog poreza umjesto direktnog financiranja iz prorauna?

NE

18. Podravate li prijedlog da se iz dravnog prorauna direktno i permanentno financiraju tajna sklonita koja organiziraju i vode nevladine udruge koje pruaju pomo enama koje su pretrpjele obiteljsko nasilje?

DA

19. Podrava li Vaa stranka osnivanje i financiranje centra za rtve seksualnog nasilja koji e biti usko specijaliziran za pruanje pomoi i podrke takvim rtvama?

DA

20. Da li Vaa stranka ima konkretan plan za uinkovitu naplatu alimentacije?

DA

21. Predvia li program Vae stranke uvoenje kreditiranja samozapoljavanja ena pod povoljnim uvjetima, s malim kamatama i odgodom plaanja duga?

DA

22. Podrava li Vaa stranka ukidanje lanka 12. Zakona o prekrajima protiv javnog reda i mira koji se odnosi na kanjavanje osoba koje se bave prostitucijom?

Smatramo da bi to podruje trebalo cjelovito zakonski regulirati.

23. Podrava li Vaa stranka legalizaciju prostitucije?

NE

24. Podrava li Vaa stranka kanjavanje korisnika prostitucije?

DA, ako doe do usvajanja takvog zakona

25. Podrava li Vaa stranka prikljuenje Hrvatske NATO savezu?

DA

26. Da li Vaa stranka ima plan mjera za poboljanje statusa pripadnika/ca romske manjine?

Da, to pokazuje i izbor zajednikog kandidata SDP-SDAH-HRDS-a za 12. izbornu jedinicu za izbor predstavnika austrijske, bugarske, njemake, poljske, romske, rumunjske, rusinske, turske, ukrajinske, vlake i idovske manjine Sami Aliana.

27. Podrava li Vaa stranka osnivanje elektronskih medija za nacionalne manjine?

DA

28. Zato bi ene trebale glasati za vau stranku?

Zato to se SDP zalae za ravnopravan poloaj ena, stvarnu rodnu ravnopravnost na putu

do paritetne demokracije.

29. Podrava li Vaa stranka uvoenje antidiskriminacijske odredbe u lanak 14. Ustava RH, kojom bi se jamila jednakost pred zakonom bez obzira na spolnu orijentaciju, te rodni identitet i rodno izraavanje? Podrava li Vaa stranka prepoznavanje zajednice osoba istog spola kao ustavne kategorije?

DA

30. Da li e stranaki program koji ete ponuditi birakom tijelu na predstojeim izborima ukljuivati sadraje vezane za pitanja LGBT populacije?

Da u kontekstu ljudskih prava

31. Biste li kandidirali lanicu/a Vae stranke na izborima kad bi ta osoba javno deklarirala svoj lezbijski, gej, biseksualni ili transrodni identitet?

DA

32. Da li bi Vaa stranka podrala pravo dviju osoba istog spola koje ive u zajednici koja se temelji na emotivnoj vezanosti partnera/ica pravo na (molimo zaokruiti):

Da, registriranje zajednice iz koje slijede jednaka prava i obveze kao i iz brane zajednice,

brak,

usvajanje djece

33. Zato bi LGBT osobe trebale glasovati za Vau stranku?

Radi visokih standarda potivanja ljudskih prava, jer se SDP posebno zalae za potivanje onih socijalnih skupina koje su po svom spolnom/rodnom, dobnom, rasnom, nacionalnom i svakom drugom neravnopravnom socijalnom poloaju izloenije pritiscima veine, predrasudama, diskriminaciji ili zanemarivanju.

Povezano:

 1. Ne propustite dan graanske moi
 2. Anketa za kandidate i kandidatkinje
 3. Novi list: Nema nevanih izbora
 4. Izbori 2007.: Upitnik politikim strankama
 5. Novi list: Socijaldemokrati odgovorili na upitnik enske mree
 6. Kanal Ri: Nema nevanih izbora
 7. Odgovori SDP-a na upitnik
 8. Odgovor Hrvatske narodne stranke na upitnik enske mree
 9. Slobodna Dalmacija: Hoemo ministarstvo za ene
 10. Metro express: Hrvatskoj treba ministarstvo ena
 11. Slobodna Dalmacija: Gallov katalog seksizma
 12. IDS nema vremena komunicirati s biraicama jer je u predizbornoj kampanji
 13. Stranke nerado odgovaraju na konkretna pitanja
 14. ene i izborne liste
 15. Vjesnik: Kampanja bez enskih tema
 16. HRT: Programi stranaka su u drugom planu
 17. Veernji list: Kampanja s najmanje enskih tema od 1995.
 18. Nacional: Izborna kampanja se pretvara u magliasti oblak
 19. Jutarnji list: Maknite s kandidacijskih lista zastupnice koje vrijeaju ene

 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!