NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0020danzena07.jpg
Press clips

Diskriminatorni Nacrt prijedloga Zakona o MPO Ispis E-mail
Administratorica   
etvrtak, 19 Travanj 2012

Biva Vlada je 2009. godine izradila, a Hrvatski sabor usvojio Zakon o medicinskoj oplodnji koji je bio meu najrestriktivnijima u svijetu, a nova Vlada, usprkos obeanjima da e ispraviti nepravdu nanesenu enama usvajanjem Zakona o medicinskoj oplodnji iz 2009. godine i ukinuti diskriminaciju na temelju branog i obiteljskog statusa kroz novi prijedlog Zakona, to ipak nije uinila.

Obzirom da Vlada RH svojim Nacrtom prijedloga Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji nije uskladila navedeni nacrt niti s pozitivnim nacionalnim i meunarodnim dokumentima ve je nastavila diskriminatorni odnos prema enama s obzirom na njihov brani i obiteljski status i spolnu orijentaciju enska mrea Hrvatske namjerava uputiti amandmane na Nacrt prijedloga Zakona o MPO.

Meutim, novim Nacrtom prijedloga Zakona Vlada ne dozvoljava enama bez partnera, ukoliko se ne lijee zbog neplodnosti - da se podvrgnu postupku MPO-a, iako je to bilo obeanje vladajue koalicije upisano u Plan 21. Napominjemo i da je Ministar Ostoji nedavno izjavio kako smatra da svi trebaju imati mogunost postupka pod istim uvjetima, bez diskriminacije: bez obzira na to lijee li se od neplodnosti ili ne.

Ovdje se radi o zakonu koji zadire, izmeu ostalog, i u pitanja ravnopravnosti spolova, jer se tie pitanjareproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava ena i zabrane diskriminacije na temelju branog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova izrijekomse zabranjuje diskriminacija na temelju branog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije (l. 6).

Medicinska pomognuta oplodnja nije samo metoda za lijeenje neplodnosti, nego i pomo enama bez partnera i enama koje ive u istospolnim zajednicama da dobiju dijete.

Zakon dozvoljava donaciju spermija i jajnih satnica, ak i zametaka, meutim tako da dijete zaeto doniranim materijalom nakon 14. godine ima pravo uvida u podatke o donorima, odnosno moe saznati tko su mu bioloki roditelji. Stvarni roditelji tako zaete djece takoer su zakonski duni dijete najkasnije do 14. godine obavijestiti o nainu zaea i porijeklu genetskog materijala.

Na taj su nain regulativom dozvolili donaciju i posvajanje zametaka, ali posve je sigurno da u ovakvim uvjetima donacija uope nee biti. Naime, iako dijete zaeto doniranim materijalom nee biti u pravnom odnosu s donorima, odnosno nee imati pravo na nasljeivanje, alimentaciju i slino, logino je pitanje tko bi donirao zametak i riskirao da mu nakon 14 godina na vrata pozvoni dijete.

Jednako tako, tko bi se odluio na posvajanje zametka uz znanje da e djetetu morati jednog dana rei da bioloki potjee od neke druge osobe.

Meunarodni dokumenti koje je Republika Hrvatska ratificirala i koji je pravno i politiki obvezuju (UN-ova Konvencija o ukinuu svih oblika diskriminacije ena, Pekinka platforma i Plan akcije - kao dokumenti doneseni na Svjetskoj konferenciji ena odranoj u Pekingu 1995.) te nacionalni dokumenti koji se odnose na ravnopravnost spolova vie su nego jasni kada je u pitanju zdravlje ena. Prema tim dokumentima drava je duna promicati i osigurati prava ena na najvie standarde tjelesnog i duevnog zdravlja ena", te se istie vanost seksualnog i reproduktivnog zdravlja ena".

Preporuka CM/Rec (2007) 17 odbora ministara Vijea Europe dravama lanicama o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova i Memorandum s objanjenjima meu elementima koji ukazuju na postojanje politike volje i opredijeljenost drava za ravnopravnost spolova na podruju zatite zdravlja, seksualnih i reproduktivnih prava u lanku 44. se navodi:

44. To nadalje implicira da zdravlje ena i mukaraca mora biti razmatrano kao jednako vrijedno i da i ene i mukarci moraju imati neprikosnoveno pravo da odlue o svom tijelu, ukljuujui i seksualna i reproduktivna prava. Takva potvrda mora se reflektirati u razvoju, provedbi, pristupu, nadzoru i evaluaciji zdravstveno-socijalnih usluga te u istraivakim prioritetima."

Za ensku mreu Hrvatske:

Nela Pamukovi

Biserka Mominovi

Mirjana Kuer

urica Kolarec

Sanja Juras

Povezano:

  1. Nerazumno i nerazmjerno mijeanje drave u privatni ivot pojedinca
  2. Izglasan je diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
  3. Diskriminatorni Nacrt prijedloga Zakona o MPO
  4. Uz javnu raspravu o novom prijedlogu Zakona o medicinskoj oplodnji

 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!