NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0013danzena07.jpg
Press clips

Uz javnu raspravu o novom prijedlogu Zakona o medicinskoj oplodnji Ispis E-mail
Administratorica   
Subota, 31 Oujak 2012

Prethodna je Vlada 2009. godine izradila, a Hrvatski sabor usvojio Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji koji je sadravao diskriminativne odredbe kojima se medicinska oplodnja uskrauje enama koje nisu u braku ili izvanbranoj zajednici. Unato brojnim upozorenjima, reakcijama i prosvjedima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, udruga roditelja te enskih organizacija i organizacija za prava LGBT osoba, nadlene institucije odluile su grubo prekriti ljudska prava svojih graanki usvajanjem diskriminativnog zakona. Sada, 2012. godine nova Vlada ima priliku ispraviti nepravdu nanesenu enama usvajanjem Zakona o medicinskoj oplodnji iz 2009. godine i ukinuti diskriminaciju na temelju branog i obiteljskog statusa kroz novi prijedlog Zakona.

Radi se o zakonu koji zadire, izmeu ostalog, i u pitanja ravnopravnosti spolova, jer se tie i pitanjareproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava ena i zabrane diskriminacije na temelju branog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije.

Meunarodni dokumenti koje je Republika Hrvatska ratificirala i koji je pravno i politiki obvezuju (UN-ova Konvencija o ukinuu svih oblika diskriminacije ena, Pekinka platforma i Plan akcije - kao dokumenti doneseni na Svjetskoj konferenciji ena odranoj u Pekingu 1995.) te nacionalni dokumenti koji se odnose na ravnopravnost spolova vie su nego jasni kada je u pitanju zdravlje ena. Prema tim dokumentima drava je duna promicati i osigurati prava ena na najvie standarde tjelesnog i duevnog zdravlja ena", te se istie vanost seksualnog i reproduktivnog zdravlja ena".

Preporuka CM/Rec (2007) 17 odbora ministara Vijea Europe dravama lanicama o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova i Memorandum s objanjenjima meu elementima koji ukazuju na postojanje politike volje i opredijeljenost drava za ravnopravnost spolova na podruju zatite zdravlja, seksualnih i reproduktivnih prava u lanku 44. se navodi:

44. To nadalje implicira da zdravlje ena i mukaraca mora biti razmatrano kao jednako vrijedno i da i ene i mukarci moraju imati neprikosnoveno pravo da odlue o svom tijelu, ukljuujui i seksualna i reproduktivna prava. Takva potvrda mora se reflektirati u razvoju, provedbi, pristupu, nadzoru i evaluaciji zdravstveno-socijalnih usluga te u istraivakim prioritetima.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova izrijekomse zabranjuje diskriminacija na temelju branog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije (l. 6).

Medicinska oplodnja nije samo metoda za lijeenje neplodnosti, nego i pomo enama bez partnera i enama koje ive u istospolnim zajednicama da dobiju dijete.

Traimo od Vlade RH da uskladi navedeni nacrt s pozitivnim nacionalnim i meunarodnim dokumentima te da uputi u saborsku proceduru prijedlog koji nee biti diskriminativan prema enama s obzirom na njihov brani i obiteljski status i spolnu orijentaciju.

enska mrea Hrvatske

Povezano:

  1. Nerazumno i nerazmjerno mijeanje drave u privatni ivot pojedinca
  2. Izglasan je diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
  3. Diskriminatorni Nacrt prijedloga Zakona o MPO
  4. Uz javnu raspravu o novom prijedlogu Zakona o medicinskoj oplodnji

 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!