Po�etna stranica - Home page
�enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
  Domine, Split
Izjave Aktivnosti Kampanje Mre�a u medijima KONTAKT
DOMINE - Udruga za razvoj civilnog dru�tva i promicanje �enskih prava, Split
DOMINE su feministi�ka, nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem �enskih ljudskih prava i osna�ivanjem �ena za preuzimanje aktivne uloge u svim segmentima dru�tvenog �ivota.
DOMINE su u Splitu zapo�ele Kampanju za lokalne izbore (ka�u "feministi�ki"- Slobodna Dalmacija 1.2.2005).
Odr�an je okrugli stil s predstavnicima �upanijskih odbora politi�kih stranaka, �lanicama i �lanovima �upanijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova i �enskim nevladinim udrugama u �upaniji. Go��a na okruglom stolu Helena �timac Radin je govorila o pozitivnim zakonskim mjerama koje poti�u stranke da ostvaruju na�elo ravnopravnosti koje bi nas trebalo dovesti do pune paritetne demokracije.
To je po�etak kampanje u kojoj �e Domine, uz ve� odr�ani okrugli stol u Splitu, organizirati nekoliko okruglih stolova u gradovima Hvaru, Trogiru i Splitu.
U o�ujku �emo odr�ati radionicu sa �enama iz politi�kih stranaka, na kojoj �e uz nas sa politi�arkama raditi i Mica Mladineo. Planiramo medijsku kampanju, prije svega na Radio Splitu i Slobodnoj Dalmaciji i barem tri javne akcije u o�ujku, travnju i svibnju, na kojima �emo dijeliti na�e letke te letke �enske mre�e. Naravno na svim okruglim stolovima i svim akcijama Domine promoviraju i aktivnosti Mre�e.
Letak Domine
Ciljevi kojima te�imo su:
Promicanje, po�tovanje i ostvarenje �enskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti
Motiviranje i osna�ivanje �ena za preuzimanje aktivnije uloge u svim segmentima dru�tvenog �ivota
Dru�tvena odgovornost poslovnog sektora prema �enama
Provo�enje za�tite �enskih ljudskih prava kroz suradnju lokalnih vlasti i nevladinih organizacija
Ostvarenje prava na informaciju i edukaciju kroz provo�enje na�ela rodne ravnopravnosti u medijima i �kolama.

DOMINE su koncem 2002. osnovale �ene, njih sedam, koje su dugi niz godina bile aktivne na civilnoj sceni i u radu sa �enama. Udruga je formalno registrirana u srpnju 2003., a u svoj smo prvi ured uselile na Me�unarodni dan �ena, 8.o�ujka pro�le godine. Pored sedam �ena koje su osnovale organizaciju, DOMINE imaju nebrojeno volonterki/ra, suradnika/ca i prijateljica/lja koji doprinose ostvarenju zajedni�kih ciljeva.

Tijekom protekle, 2004. godine, prije svega zahvaljuju�i �vedskoj fondaciji Kvinna till Kvinna, koja je prepoznala na�e mogu�nosti i vrijednosti koje zastupamo, osim �to smo otvorile ured, krenule smo s prvim projektom �Osna�ivanje i edukacija studentica Visoke u�iteljske �kole u Splitu o jednakim mogu�nostima i rodnoj ravnopravnosti� gdje smo kroz ciklus od pet radionica nastojale budu�e u�iteljice i odgajateljice u vrti�ima potaknuti da se kriti�ki odnose prema polo�aju �ene u dru�tvu te ih istodobno potaknuti da same primjenjuju na�elo rodne ravnopravnosti u svom svakodnevnom �ivotu i budu�em radu.
Podr�ala nas je i �upanija splitsko-dalmatinska koja je dala financijski doprinos za na�e "Savjetovali�te za �ene � pravna i psiholo�ka podr�ka".
Pored rada sa studenticama i �enama koje su prije svega tra�ile pravnu pomo� (alimentacija, obiteljska mirovina, pravo na stan i sli�na egzistencijalna pitanja..) u protekloj smo godini puno radile na vlastitom organizacijskom razvoju i strate�kom planiranju. Ostvarile smo zadovoljavaju�u suradnju s lokalnim medijima. U nekoliko navrata izlazile smo na ulicu, promovirale vlastite aktivnosti (dijeljenje letaka za 8. o�ujak ("Za�to trebamo slaviti Dan �ena?"), akcije �enske mre�e (za 16 dana aktivizma) ili smo se pridru�ile CESIcama (GRAK i 16 dana aktivizma). U 8 mjesecu ugostile smo �ene iz Benkovca, Lapca i Srba, na regionalnom sastanka udruga kojima Kvinna till Kvinna pru�a financijsku podr�ku. Tako�er su nas posjetile i �ene iz Njema�ke i �kotske. Organizirale smo nekoliko predavanja i okruglih stolova, zapo�ele ciklus radionica o rodnoj ravnopravnosti s maturantima Srednje ekonomske i birotehni�ke �kole, te Doma za odgoj djece i mlade�i, razvile suradnju s drugim udrugama diljem Hrvatske, a prvenstveno u regiji. Na�e su se 4 �lanice educirale na FLJu�u, i jedna u �vedskoj na trotjednom seminaru o �enskim ljudskim pravima. Dvije su DOMINE, �eljana Bunti� Pejakovi�, i Maja �irli� �lanice novo- uspostavljenog �upanijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

U 2005, ve� po�etkom godine startamo s nova dva projekta: �Zagovaranje i educiranje za dru�tvene promjene u cilju unaprje�enja polo�aja �ena u �upaniji splitsko-dalmatinskoji�, �Moj otok �odr�ivi razvoj kroz suradnju udruga i lokalne samouprave�.
Prvi projekt financira Kvinna till Kvinna i u prvom kvartalnom razdoblju bavit �emo se isklju�ivo lokalnim izborima i pove�anjem udjela �ena u tijelima lokalne i regionalne uprave i samouprave. Drugi cilj koji smo si zacrtale je zagovaranje osnivanja gradskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u Hvaru, Trogiru i Splitu, te suradnja s novoosnovanim �upanijskim Povjerenstvom. Tre�i cilj projekta odnosi se na pove�anje svijesti o va�nosti rodne ravnopravnosti u osnovnim �kolama, te kao �etvrti cilj, rad na rodnoj senzibilizaciji medija i razbijanju stereotipa vezanim uz �ene i rod.
U drugom projektu planiramo na otoku Visu u gradu Visu provesti ciklus od 5 radionica za tamo�nje udruge, predstavnike lokalne vlasti i �kola o organizaciji i radu udruga, te o provo�enju na�ela rodne ravnopravnosti.
Nastavljamo i s projektom edukacije studentica i maturanata/ice.
Planiramo za na�e �lanice odr�avati redovite mjese�ne tematske sastanke.
Osnivamo i feministi�ku biblioteku dostupnu na�im �lanicama.
S udrugom Nit nastavit �emo raditi na izgradnji udruge iznutra, jer ipak djelujemo tek ne�to vi�e od godinu i po dana.

2005 po mnogo �emu je godina �ena to je godina obilje�avanja +10 Pekin�ke platforme, +5 Milenijske deklaracije, godina dono�enja nove Nacionalne politike bit �e to i za DOMINE godina u cijelosti posve�ena na�im korisnicima �enama i mladima.

 

 


  Ured: Velebitska 27, 21000 Split
Telefon: 021 537 272
e mail: domine@inet.hr